Конституція

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРУПИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ АНАЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Прийнята на Загальних зборах УГР 16 вересня 2008 року

Із змінами, затвердженими на Загальних зборах УГР 06 лютого 2010 року

Із змінами, затвердженими на Загальних зборах УГР 3 липня 2011 року

Із змінами, затвердженими на Загальних зборах УГР 5 лютого 2016 року

Стаття 1. Статус, назва та місцезнаходження.

1.1 Українська група розвитку Міжнародної Асоціації Аналітичної Психології (IAAP) (далі УГР) є об’єднанням людей, що цікавляться і розвивають аналітичну психологію К.Г. Юнга. Вона діє у відповідності до Конституції IAAP і Законів України.

1.2 Повна назва:

Українська група розвитку Міжнародної Асоціації Аналітичної психології (УГР IAAP).

Назва англійською: Ukrainian Developing Group of International Association of Analytical Psychology.

1.3 Адреса: І. Кудрі 31 кв.26

Стаття 2. Мета і завдання УГР.

2.1 Метою УГР є створення в Україні спільноти юнгіанских аналітиків в рамках IAAP.

2.2 Завдання УГР:

– організовувати навчання юнгіанских аналітиків за сприяння IAAP

– Поширювати знання з юнгіанського психоаналізу та психотерапії.

– Домагатися дотримання високого рівня стандартів підготовки, практики і професійної етики юнгіанских аналітиків і психотерапевтів.

– Співпрацювати з міжнародними та національними організаціями в сфері аналітичної психології, психоаналізу та психотерапії.

Стаття 3. Членство в УГР, права і обов’язки членів.

3.1 Членство в Українській групі розвитку може бути тільки індивідуальним. Членами УГР можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства.

3.2 В УГР існує три категорії членства:

– дійсний член;

– асоційований член;

– асоційований член, наділений правом вибирати і бути обраним до ради УГР

3.3 Дійсні члени УГР.

3.3.1 Дійсними членами стають асоційовані члени, які виконали такі вимоги:

– індивідуальні члени IAAP або асоційовані члени, які успішно пройшли відбір в навчальну програму IAAP (Рутер) або інших спільнот в складі IAAP для отримання статусу індивідуального члена IAAP;

3.3.2 Права та обов’язки.

Дійсний член УГР має право:

– брати участь у загальних зборах та голосувати;

– обирати і бути обраним до ради УГР;

– проводити співбесіди і давати рекомендації бажаючим вступити в УГР;

– брати участь у тренінгових програмах, семінарах, групових супервізіях та дискусійних групах для обговорення клінічних випадків;

– брати участь у подіях, організованих УГР;

Дійсний член УГР зобов’язаний:

– підвищувати свою професійну кваліфікацію в аналітичній психології та психотерапії шляхом активної участі в тренінгових та освітніх програмах, організованих УГР або IAAP;

– сплачувати членські внески.

3.4 Асоційовані члени УГР

3.4.1 Асоційованим членом УГР може стати будь-яка людина, що виявляє інтерес до аналітичної психології К.Г. Юнга. Щоб стати асоційованим членом УГР, він / вона повинен (а) звернутися із заявою до секретаря УГР, отримати рекомендації від двох членів УГР, в тому числі одного дійсного члена та пройти вступне інтерв’ю з двома членами УГР, в тому числі одним дійсним членом. Рішення про прийняття в асоційовані члени УГР приймається за результатами співбесіди на Загальних зборах групи розвитку простою більшістю голосів дійсних членів УГР.

3.4.2 Права та обов’язки.

Асоційований член має право:

– брати участь у загальних зборах УГР (без права обирати і бути обраним до ради УГР);

– брати участь в семінарах, групових супервізіях та дискусійних групах для обговорення клінічних випадків;

– претендувати на дійсне членство УГР;

– пропонувати для публікації свої матеріали за темами аналітичної психології та психотерапії

– отримувати інформацію про всі події УГР.

Асоційований член УГР зобов’язаний:

– сплачувати членські внески.

3.5 Асоційовані члени УГР, наділені правом обирати рада УГР і бути обраним.

3.5.1 Асоційований член УГР може бути наділений виборчим правом на виборах до ради УГР, якщо подасть заяву секретарю про своє бажання брати участь у виборах і буде затверджений на чергових загальних зборах УГР голосами дійсних членів УГР. Основним критерієм затвердження є активна участь в діяльності УГР. На пост Президента УГР мають право обиратися тільки дійсні члени УГР.

3.6 Члени УГР повинні визнавати етичний кодекс IAAP і конституцію УГР і діяти відповідно до них.

3.7 Припинення членства в УГР.

Членство в УГР може бути припинено або призупинено рішенням Загальних зборів при наступних обставинах:

– на підставі письмової заяви про вихід з УГР або про призупинення членства, представленого секретарю УГР;

– в разі смерті члена групи;

– в разі серйозного порушення професійних і етичних стандартів;

– в разі несплати членських внесків за період, що перевищує 12 місяців;

Стаття 4. Структура органів управління Української групи розвитку.

4.1 Діяльність УГР здійснюється на демократичній основі.

4.2 Вищим органом управління УГР є загальні збори членів УГР (далі – Загальні збори УГР). Воно проводиться не рідше двох разів на рік в терміни, оголошені не пізніше ніж за два тижні.

4.3 Надзвичайні загальні збори можуть бути скликані радою УГР або на вимогу третини і більше дійсних членів УГР.

4.4 Кворум для прийняття рішень становить не менше 2/3 членів УГР, що мають право голосу. Допускається передача голосів відсутніх на зборах присутнім за письмовою заявою перших

4.5 Коло питань, обов’язкових для розгляду на Загальних зборах.

При вирішенні таких питань приймаються більшістю в кількості двох третин голосів  осіб, що мають право голосу

– зміни в конституції УГР

– розпуск УГР

– виключення з членів УГР

4.5 Для прийняття рішень з інших питань достатньо простої більшості (половина голосуючих членів плюс один голос). В тому числі, на Загальних зборах УГР вирішуються такі питання:

– затвердження фінансового звіту скарбника УГР, річного звіту Президента УГР і членів ради

– вибори Президента УГР і членів ради УГР

– розмір і умови оплати членських внесків

4.6 Виконавчим органом УГР є Рада УГР.

4.6.1 До складу Ради входять Президент, Віце-президент, Секретар і Скарбник. Кожен член ради обирається на термін три роки з можливим подальшим переобранням. Наступне (третє) обрання допускається тільки після трирічної перерви.

4.6.2 Рада здійснює керівництво поточною діяльністю УГР і виконує рішення, прийняті на Загальних зборах УГР.

4.6.3 Рада розподіляє обов’язки і дає доручення для виконання завдань в рамках діяльності УГР.

4.6.4 Рада проводить свої збори не рідше одного разу на три місяці.

4.6.5 Обов’язки Президента УГР:

– організація і контроль адміністративної діяльності Ради УГР

– розподіл обов’язків серед членів Ради УГР

– прийняття рішень в інтересах УГР

– Президент представляє УГР і діє від її імені та в її інтересах

– ініціює впровадження нових проектів УГР

– інформує членів УГР про рішення IAAP, що мають відношення до діяльності УГР

4.6.6 Обов’язки Віце-президента УГР:

– організація поточної діяльності УГР

– управління поточними проектами УГР

– виконує обов’язки Президента в його відсутність

4.6.7 Обов’язки секретаря УГР:

– інформування членів УГР про поточну діяльність Ради та проектах УГР

– підтримання контактів з IAAP і іншими партнерами УГР

– ведення протоколів Загальних зборів УГР

4.6.8. Обов’язки скарбника УГР:

– вести облік всіх фінансових коштів і власності УГР;

– звітувати за фінансовими розрахунками і станом власності на щорічних загальних зборах УГР;

– перерозподіляти кошти в рамках затвердженого бюджету;

4.7 Ревізійна комісія УГР обирається з дійсних членів Загальними зборами в складі голови комісії та двох його членів, терміном на 3 роки.

4.7.1 Членами Ревізійної комісії не може бути Президент і члени ради УГР.

4.7.2 Ревізійна комісія здійснює контроль над витрачанням коштів УГР.

4.7.3 Ревізійна комісія має право: виносити на розгляд Загальних зборів будь-які питання, що стосуються результатів проведених нею перевірок.

4.8 Порядок формування і діяльності Етичної комісії визначається на Загальних зборах УГР і регулюється Положенням про неї.

Стаття 5. Освітня і просвітницька діяльність УГР

Освітня і просвітницька діяльність УГР реалізується через систему проектів УГР. Відповідальною особою в системі проектів є Віце – президент УГР. У проекті УГР відповідальною особою є координатор, який забезпечує життєдіяльність проекту. Для супервізійних проектів і проектів аналізу координатор не повинен бути безпосереднім учасником проекту.

Стаття 5. Власність і фінанси.

5.1 УГР ​​є власницею її майна.

5.2 Власність УГР складається з обладнання, речей, публікацій, книг, інформації, грошових коштів, сайтів і будь-який інший законно придбаної власності, необхідної для діяльності УГР і її членів.

5.3 Члени УГР не мають права володіти часткою власності, що належить групі, і не зберігають прав на передане ними групі у власність майно, в тому числі щорічні членські внески.

5.4 Джерелами формування коштів та майна УГР є:

– вступні та щорічні членські внески членів УГР;

– добровільні внески і пожертвування юридичних і фізичних осіб та інші не заборонені законом джерела;

– доходи від проведення конференцій, семінарів та інших заходів, що організовуються УГР.

5.5 Доходи і фонди УГР можуть бути використані для покриття поточних витрат УГР, організації семінарів і конференцій УГР.

5.6 Рада УГР несе відповідальність за фінансовий облік в порядку, встановленому Загальними зборами УГР.

Стаття 6. Представництво УГР.

6.1 УГР ​​представляє Президент, який наділений повноваженнями діяти від свого власного імені у всіх справах, що стосуються УГР. Він може призначати замість себе іншого члена ради УГР для виконання аналогічних повноважень.

6.2 Будь-які документи, що мають юридичну силу, підписуються президентом і одним з членів ради УГР.

Стаття 7. Припинення діяльності УГР

7.1 Припинення діяльності УГР здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.

7.2 Реорганізація УГР здійснюється відповідно до цієї Конституції. При реорганізації УГР все її права і обов’язки переходять до її правонаступника.

7.3 Ліквідація УГР здійснюється на підставі цієї Конституції або рішення суду. У разі ліквідації УГР Загальні збори УГР встановлюють порядок і строки проведення ліквідації.

7.4 При ліквідації УГР все її майно після розрахунків за зобов’язаннями направляється за рішенням Загальних зборів УГР на виконання статутних завдань або благодійні цілі, пов’язані з цілями УГР.

7.5 Засоби та інше майно УГР не може бути перерозподілено між членами УГР.